Documents

IV. Fund’s distributors

Sukladno članku 164. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 126/19, dalje: Zakon) nuđenje udjela UCITS fondova, pored društva za upravljanje, mogu obavljati i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj kada im je to dopušteno odredbama Zakona, zakona kojim se uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju njih.

Osobe koje nude udjele u UCITS fondovima na tržištu se nazivaju distributeri, a u nuđenju udjela nastupaju na temelju ugovora sklopljenog s Društvom. Distributeri moraju ispunjavati sve uvjete sukladno Zakonu i podzakonskim propisima. Distributeri primaju naknadu za rad isključivo od Društva, i to iz sredstava ulazne, izlazne ili naknade za upravljanje. Distributeri ulagateljima ne smiju ni u kojem slučaju naplatiti nikakve dodatne troškove s osnove nuđenja udjela.

Društvo je dana 11.07.2017. godine sklopilo Ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fondova s društvom Moneta Prima d.o.o., Radnička cesta 30, 10000 Zagreb, čiji je predmet ugovora nuđenje udjela svih UCITS fondova kojima Društvo upravlja u trenutku sklapanja ugovora ili će u budućnosti upravljati. Ugovor o nuđenju udjela vrijedi do opoziva. Distributer je obvezan ulagatelju staviti na raspolaganju svu dokumentaciju sukladno zakonskoj regulativi.

No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.