Documents

VII. Reports of the Company in relation to the managements of UCITS funds

POPIS OTC TRANSAKCIJA S POVEZANIM OSOBAMA

Popis transakcija kupnji iprodaja vrijednosnih papira izvan uređenog tržišta, odnosno OTC transakcija,koje je Društvo za račun UCITS fondova kojima je upravljalo izvršilo spovezanim osobama.

 

SUDJELOVANJE NA GLAVNIM SKUŠTINAMA DIONIČKIH DRUŠTAVA

Sukladno zakonskoj obvezi,u nastavku su obavijesti Društva o sudjelovanju i načinu glasanja na glavnimskupštinama dioničkih društava.

 

PODACI O ČLANSTVU DJELATNIKA DRUŠTVA U NADZORNIM ODBORIMATRGOVAČKIH DRUŠTAVA

No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.