logo

Pritužbe

Uprava SQ Capital d.o.o. (dalje: Društvo) usvojila je Pravilnik o postupanju s pritužbama ulagatelja kojim se uređuje postupak podnošenja pritužbi ulagatelja kao i rješavanje sporova između Društva i ulagatelja.I. KAD ULAGATELJ MOŽE PODNIJETI PRITUŽBU
Pritužbu na rad Društva mogu podnijeti svi sadašnji i bivši ulagatelji i/ili njihovi predstavnici u fond/ove pod upravljanjem Društva i to u slijedećim slučajevima:

  • ako nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge,
  • ako smatra da relevantne osobe u Društvu te prodajni agenti prodajne mreže nisu u pružanju usluge iskazali profesionalni odnos i pažnju koja mu se kao ulagatelju Društva morala iskazati,
  • ako smatra da je postupanje Društva, relevantnih osoba i/ili prodajnih agenata u pružanju usluga bilo protupravno i/ili suprotno dobroj poslovnoj praksi,
  • ako nije primio odgovarajuća izvješća ili ona sadrže pogrešne podatke,
  • ako smatra da je zbog protupravnog postupanja Društva, relevantnih osoba i/ili prodajnih agenata pretrpio određenu materijalnu štetu,
  • ako smatra da je na bilo koji drugi način oštećen zbog djelovanja Društva, relevantnih osoba u Društvo i/ili prodajnih agenata.

Pritužbom se ne smatra ulagateljevo obraćanje Društvu u svezi naknada propisanih prospektom i pravilima fondova, kao ni zahtjevi i prijedlozi ulagatelja za smanjenjem navedenih naknada. Pritužbe se podnose na hrvatskom jeziku.

 

II. SADRŽAJ PRITUŽBE
Svaka pritužba mora sadržavati:

  • ime i prezime te kontakt podatke ulagatelja,
  • na koji se fond pritužba odnosi,
  • sadržaj same pritužbe.

Ukoliko Društvo smatra da je pritužba nepotpuna može zatražiti ulagatelja da nadopuni pritužbu s relevantnim podacima. Tek po zaprimanju pritužbe sa nadopunjenim podacima ista će se uzeti u razmatranje.

 

III. OČITOVANJE DRUŠTVA NA ZAPRIMLJENU PRITUŽBU
Društvo će se pismeno očitovati na svaku zaprimljenu pritužbu ulagatelja (poslovno pismeno, faks, elektronička pošta).

Ukoliko je pritužba ulagatelja nepotpuna ili nejasna, Društvo će pozvati ulagatelja da u roku od 3 (tri) radna dana dopuni sadržaj pritužbe. Ukoliko podnositelj pritužbe ne dostavi dopunu pritužbe u roku od 3 (tri) radna dana, smatrati će se da je odustao od pritužbe. 

Društvo će nastojati riješiti pritužbu u roku od 7 (sedam) radnih dana od zaprimanja pritužbe.

U slučaju da se radi o iznimno složenoj situaciji te da Društvo nije u mogućnosti riješiti zaprimljenu pritužbu u zadanom roku, Društvo će bez odgode obavijestiti ulagatelja o razlozima nemogućnosti rješavanja pritužbe u zadanom roku te će, ovisno o procjeni situacije, navesti rok do kojeg će pritužba najkasnije biti riješena. Tako definiran rok ne smije biti dulji od 30 (trideset) radnih dana.

 

IV. ADRESE ZA DOSTAVU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRITUŽBI
Ulagatelji pritužbe Društvu podnose pisanim putem i to:

Original pritužbe potrebno je dostaviti na adresu Društva.

 

V. RJEŠAVANJE SPORA PUTEM ARBITRAŽE
Svi sporovi Društva i ulagatelja prvenstveno će se pokušati riješiti mirnim putem. Ukoliko Društvo i ulagatelj određeni spor ne mogu riješiti mirnim putem, predmetni spor će se rješavati arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima). Broj arbitara bit će tri. Mjerodavno pravo biti će hrvatsko, a jezik arbitražnog postupka biti hrvatski. Mjesto arbitraže bit će Zagreb.