By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Notice on the transfer of SQ Flow fund management, an open investment fund with a public offer

April 23, 2020
Notice on the transfer of SQ Flow fund management, an open investment fund with a public offer

Poštovani,

obavještavamo Vas da je 22. travnja 2020. godine izvršen dobrovoljni prijenos poslova upravljanja fondom SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje: Fond) na društvo Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106.

Prijenos poslova upravljanja Fondom izvršen je na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija). Agencija je temeljem zahtjeva društva Generali Investments d.o.o. od dana 5.2.2020. godine izdala rješenje Klasa: UP/I 972-02/20-01/05, Ur. broj: 326-01-40-42-20-4 dana 18.3.2020. godine kojim se društvu Generali Investments d.o.o. izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.

Društvo je danom nastupanja pravnih posljedica, koje nastupaju 22. travnja 2020. godine, na društvo Generali Investments d.o.o. u cijelosti izvršilo prijenos poslova upravljanja Fondom što obuhvaća:

  • upravljanje imovinom,
  • upravljanje rizicima,
  • administrativne poslove,
  • trgovanje udjelima.

Hrvatska poštanska banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 kao depozitar Fonda i dalje će obavljati poslove depozitara Fonda temeljem Sporazum o prijenosu ugovora o obavljanju poslova depozitara.

Ovim putem Društvo se zahvaljuje svim ulagateljima na ukazanom povjerenju i suradnji.

S poštovanjem,

SQ Capital d.o.o.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally