logo

UCITS fondovi kojima je Društvo upravljalo

Društvo je od dana 23. ožujka 2017. godine do 22. travnja 2020. godine upravljalo SQ Flow, otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, kada je upravljanje dobrovoljno preneseno na društvo Generali Investments d.o.o..

Prijenos poslova upravljanja Fondom izvršen je na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija). Agencija je temeljem zahtjeva društva Generali Investments d.o.o. od dana 5.2.2020. godine izdala rješenje Klasa: UP/I 972-02/20-01/05, Ur. broj: 326-01-40-42-20-4 dana 18.3.2020. godine kojim se društvu Generali Investments d.o.o. izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.

Društvo je danom nastupanja pravnih posljedica, 22. travnja 2020. godine, na društvo Generali Investments d.o.o. u cijelosti izvršilo prijenos poslova upravljanja Fondom što obuhvaća:

 • upravljanje imovinom,
 • upravljanje rizicima,
 • administrativne poslove,
 • trgovanje udjelima.

U nastavku se nalaze osnovni podaci o fondu kojim je Društvo upravljalo.

SQ Flow je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS*)  koji je namijenjen ulagateljima s nižom tolerancijom rizika te koji kroz ulaganje žele biti izloženi novčanom i obvezničkom tržištu.

Vrsta: UCITS*, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Društvo za upravljanje: SQ Capital d.o.o.
OIB: 07545658431
MB: 4695968
Datum osnivanja: 17.3.2017. godine
Datum početka rada: 24.3.2017. godine
Depozitar: Hrvatska poštanska banka d.d.
Odobrenje regulatora: Fond je osnovan temeljem Rješenja Hrvatske Agencije za nadzor financijskig ulusga od dana 17.3.2017. godine, Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7.
Valuta fonda: HRK
Početna cijena udjela: 1.000,00 kn
Jednokratno ulaganje: Najniži početni iznos ulagnja u Fond iznosi 1.000,00 kuna, a svaki naknadni najniži iznos ulaganja u Fond iznosi 400,00 kuna, dok najviši iznos pojedinačnog ulaganja nije ograničen.
Trajni nalog: Ulagatelj udjele može kupovati i putem trajnog naloga. Uvjeti uplate trajnim nalogom ovise o poslovnoj banci u kojoj je trajni nalog ugovoren.
Instrukcije za uplatu u Fond:
IBAN: HR80 2390 0011 3000 4898 2
Banka: Hrvatska poštanska banka d.d.
Svrha transakcije: Izdavanje udjela u SQ Flow fondu
Model plaćanja: 67
Poziv na broj: OIB ulagatelja
 • The Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities (UCITS)

Ulagateljski ciljevi fonda

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

Fond vodi konzervativnu strategiju ulaganja te ulagateljima nudi:

 • visok stupanj sigurnosti budući da je prospektom Fonda propisana konzervativna strategija ulaganja;
 • disperziju ulaganja;
 • stalnu mogućnost unovčivosti uloženih sredstava;
 • ulaganja koja su u skladu sa sigurnošću i likvidnošću plasmana s obzirom na financijske instrumente u koje će Fond ulagati.

Naknade fonda

Naknade za izdavanje i otkup udjela u Fondu se ne naplaćuju. Za vrijeme ulaganja imovini Fonda zaračunavaju se sljedeći troškovi:

 • Naknada za upravljanje – 0,75% godišnje,
 • Naknada Depozitaru - ne više od 0,13% godišnje.

Naknade se uvećavaju za porez ako postoji porezna obveza.

Strategija i ograničenja ulaganja fonda

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

 1. Ukupno do 100% neto imovine Fonda u: 
  1. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica EU ili OECD ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, države članice EU ili OECD,
  2. instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica EU ili OECD,
  3. nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz alineje a) i b) ove točke,
  4. repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz alineje a), b) i c).
  5. depozite kod kreditnih institucija,
  6. novac na računima.
 2. Ukupno do 50% neto imovine Fonda u: 
  1. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU ili OECD,
  2. instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU ili OECD,
  3. nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz alineje a) i b) ove točke,
  4. repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz alineje a), b) i c).
 3. Ukupno do 20% neto imovine Fonda u: 
  1. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj ili za koje jamči država članice CEFTA ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice CEFTA,
  2. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj iz država članice CEFTA,
  3. instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj država članica CEFTA,
  4. instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz država članica CEFTA,
  5. repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz alineje a), b), c) i d).
 4. Ukupno do 10% neto imovine Fonda u: 
  1. udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a pretežito ulažu u prenosive vrijednosne papire iz prethodnih točaka.
 5. U financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od:
  1. financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim točkama,
  2. financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečaja ili valuta.

Rizici povezani s ulaganjem u fond

Ulaganja u Fond izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik definiramo mogućnošću da ulagatelji ostvare negativan prinos ili prinos ispod očekivanja. U skladu s vrstom Fonda te strategijom ulaganja opisanom u Prospektu, Pravilima i KIID-u Fonda, Društvo će imovinu Fonda ulagati nisko rizično te je u tom smislu Fond namijenjen ulagateljima s niskom tolerancijom rizika.
U nastavku je dan tabelarni prikaz rizika povezanih sa ulaganjima i strukturom Fonda, uz procjenu stupnja utjecaja svakog od tih rizika na Fond i Društvo.

Stupanj utjecaja rizika proporcionalan je visini potencijalnih prinosa Fonda. S obzirom na strategiju upravljanja, volatilnost cijene udjela te utjecaj pojedinih rizika na Fond i Društvo, ukupan profil rizičnosti Fonda je Nizak (2).

Pojedini rizici navedeni u prethodnoj tablici kontinuirano se iskazuju kroz SPRU ili engleski SRRI.
SPRU (SRRI) je sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti koji pokazuje u kojoj se mjeri vrijednost Fonda mijenjala u prošlosti. Obzirom da se izračunava na temelju povijesnih podataka o cijenama udjela Fonda, prilikom interpretacije treba uzeti u obzir slijedeće:

 • razina rizičnosti Fonda izračunata je korištenjem povijesnih podataka te ne predstavlja indikaciju rizičnosti Fonda u budućnosti,
 • razina rizičnosti Fonda nije garantirana i može se mijenjati tijekom vremena,
 • najniža kategorija rizičnosti ne podrazumijeva bez rizično ulaganje.

Društvo je dužno kontinuirao izračunavati SPRU za Fond i potencijalnim ulagateljima isti staviti na raspolaganje. SPRU Fonda se kontinuirano ažurira u Ključnim podacima za ulagatelje Fonda. SPRU ne bi trebao značajno odstupati od zadanog profila rizičnosti Fonda koji je definira Prospektom Fonda, a prikazan je u gornjoj tablici. SPRU je definiran kroz sedam razina, pri čemu najniža razina (1) predstavlja najmanji rizik, odnosno potencijalno niži očekivani prinos, dok najveća razina (7) predstavlja najviši rizik, odnosno potencijalno viši očekivani prinos. SPRU u obzir uzima povijesno kretanje cijene Fonda te računa volatilnost cijene o kojoj onda ovisi i dodijeljena ocjena. Što je volatilnost manja, manji je potencijalni gubitak, ali i prinos te je SPRU niži. I obrnuto, što je volatilnost veća, veći je potencijalni gubitak, ali i prinos te je SPRU viši.

Metoda izračuna SPRU propisana je Smjernicama CESR-a (skraćeno od eng. Committee of European Securities Regulators; CESR/10-673 od 01.07.2010.).

Fond je izložen i sljedećim rizicima koji nisu adekvatno obuhvaćeni navedenim indikatorom:

 • Kreditni rizik: Vjerojatnost da izdavatelj dužničkog vrijednosnog papira neće pravovremeno ili u cijelosti podmiriti svoje obveze prema Fondu.
 • Likvidnosni rizik: Vjerojatnost da se imovina Fonda neće moći unovčiti u odgovarajućem roku i po cijeni koja odgovara vrijednosti po kojoj se ta imovina vodi u Fondu.
 • Rizik druge ugovorne strane: Vjerojatnost da druga ugovorna strana u poslovima na financijskom tržištu neće pravovremeno ili u cijelosti ispuniti svoju obvezu prema Fondu.
 • Operativni rizici i rizici povezani s čuvanjem imovine: Vjerojatnost da Fond pretrpi gubitke zbog prijevare, ljudske pogreške ili propusta, neadekvatnih procesa i sustava, odnosno kao posljedica vanjskih događaja.

Detaljne informacije o rizicima kojima je Fond izložen i njihovom značaju sadržane su u Prospektu Fonda.

Depozitar

Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb koja je ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine.


Depozitar je osnovan u listopadu 1991. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke d.d., na dan izdavanja Prospekta Fonda, iznosi 1.214.775.000,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03-02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova (skrbništva) depozitne banke.

Popis poddepozitara HPB-a

 

Distributeri UCITS fonda


Sukladno članku 164. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 126/19, dalje: Zakon) nuđenje udjela UCITS fondova, pored društva za upravljanje, mogu obavljati i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj kada im je to dopušteno odredbama Zakona, zakona kojim se uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju njih.

Osobe koje nude udjele u UCITS fondovima na tržištu se nazivaju distributeri, a u nuđenju udjela nastupaju na temelju ugovora sklopljenog s Društvom. Distributeri moraju ispunjavati sve uvjete sukladno Zakonu i podzakonskim propisima. Distributeri primaju naknadu za rad isključivo od Društva, i to iz sredstava ulazne, izlazne ili naknade za upravljanje. Distributeri ulagateljima ne smiju ni u kojem slučaju naplatiti nikakve dodatne troškove s osnove nuđenja udjela.

Društvo je dana 11.07.2017. godine sklopilo Ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fondova s društvom Moneta Prima d.o.o., Radnička cesta 30, Zagreb čiji je predmet ugovora nuđenje udjela svih UCITS fondova kojima Društvo upravlja u trenutku sklapanja ugovora ili će u budućnosti upravljati. Ugovor o nuđenju udjela vrijedi do opoziva. Distributer je obvezan ulagatelju staviti na raspolaganju svu dokumentaciju sukladno zakonskoj regulativi.