logo

Zodaks cash

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sit amet mauris cursus turpis gravida laoreet a ac mi. Duis mpor condimentum lectus et eleifend. Donec sed nulla eu nunc pretium accumsan non nec sem. Integer semper eget ectus sitamet aliquet. Sed ultrices nunc ligula, non ultricies justo sollicitudin a. Pellentesque viverra, est eget facilisis ulvinar, orci erat luctus ante, vel euismod mi nunc tincidunt enim. Quisque congue sem eu orci efficitur mollis. Aliquam erat volutpat. Phasellus ultrices interdum odio eleifend ornare. Sed eget aliquam lacus, sed sodales augue.

Naziv: Zodaks Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Vrsta: UCITS, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom novčani fond
Društvo za upravljanje: Zodaks Investments d.o.o.
Depozitor: Hrvatska poštanska banka d.d.
OIB: 07545658431
MB: 4695968
Datum osnivanja: 17.3.2017. godine
Datum početka rada: 24.3.2017. godine
Odobrenje regulatora: Fond je osnovan temeljem Rješenja Hrvatske agencijeza nadzor financijskig ulusga od dana 17.3.2017. godine, Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7.
Valuta fonda: HRK
Početna cijena udjela: 1.000,00 kn
Jednokratno ulaganje: Najnjiži početni iznos ulagnja u Fond iznosi 1.000,00 kuna, a svaki naknadni najniži iznos ulaganja u Fond iznosi 400,00 kuna, dok najviši iznos pojedinačnog ulaganja nije ograničen.
Trajni nalog: Ulagatelj udjele može kupovati i putem trajnog naloga. Uvjeti uplate trajnim nalogom ovise o poslovoj banci u kojoj trajni nalog ugovoren.
Instrukcije za uplatu u Fond:
IBAN: HR80 2390 0011 3000 4898 2
Banka: Hrvatska poštanska banka d.d.
Svrha transakcije: Izdavanje udjela u Zodaks Cash fondu
Model plaćanja: 67
Poziv na broj: OIB ulagatelja

Prinos fonda

Naziv fonda Cijena Dnevna promjena 1 mjesec 1 godina 3 godine Mjesečni izvještaj
Zodaks cash 148,7939 hrk 1,20% 0,05%* 0,21% 1,47%

Ulagateljski ciljevi fonda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sit amet mauris cursus turpis gravida laoreet a ac mi. Duis mpor condimentum lectus et eleifend. Donec sed nulla eu nunc pretium accumsan non nec sem. Integer semper eget ectus sitamet aliquet. Sed ultrices nunc ligula, non ultricies justo sollicitudin a. Pellentesque viverra, est eget facilisis ulvinar, orci erat luctus ante, vel euismod mi nunc tincidunt enim. Quisque congue sem eu orci efficitur mollis. Aliquam erat volutpat. Phasellus ultrices interdum odio eleifend ornare. Sed eget aliquam lacus, sed sodales augue.

Naknade fonda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sit amet mauris cursus turpis gravida laoreet a ac mi. Duis mpor condimentum lectus et eleifend. Donec sed nulla eu nunc pretium accumsan non nec sem. Integer semper eget ectus sitamet aliquet. Sed ultrices nunc ligula, non ultricies justo sollicitudin a. Pellentesque viverra, est eget facilisis ulvinar, orci erat luctus ante, vel euismod mi nunc tincidunt enim. Quisque congue sem eu orci efficitur mollis. Aliquam erat volutpat. Phasellus ultrices interdum odio eleifend ornare. Sed eget aliquam lacus, sed sodales augue.

Strategija i ograničenja ulaganja fonda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sit amet mauris cursus turpis gravida laoreet a ac mi. Duis mpor condimentum lectus et eleifend. Donec sed nulla eu nunc pretium accumsan non nec sem. Integer semper eget ectus sitamet aliquet. Sed ultrices nunc ligula, non ultricies justo sollicitudin a. Pellentesque viverra, est eget facilisis ulvinar, orci erat luctus ante, vel euismod mi nunc tincidunt enim. Quisque congue sem eu orci efficitur mollis. Aliquam erat volutpat. Phasellus ultrices interdum odio eleifend ornare. Sed eget aliquam lacus, sed sodales augue.

Rizici povezani s ulaganjem u fondu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sit amet mauris cursus turpis gravida laoreet a ac mi. Duis mpor condimentum lectus et eleifend. Donec sed nulla eu nunc pretium accumsan non nec sem. Integer semper eget ectus sitamet aliquet. Sed ultrices nunc ligula, non ultricies justo sollicitudin a. Pellentesque viverra, est eget facilisis ulvinar, orci erat luctus ante, vel euismod mi nunc tincidunt enim. Quisque congue sem eu orci efficitur mollis. Aliquam erat volutpat. Phasellus ultrices interdum odio eleifend ornare. Sed eget aliquam lacus, sed sodales augue.

Vrsta rizika Stupanj rizičnosti Fonda Stupanj rizičnosti Društva
Rizici Izdavatelja Kreditni rizik 2 3
Rizik namire 2 3
Rizik transparentnosti i korektnosti podataka i financijskog izvješćivanju subjektima u koje Fond ulaže 1 3
Rizici uzrokovani kretanjima na tržištu
Tržišni rizici Rizik kretanja cijene financijskih instrumenata
Kamatni rizik
Valutni rizik
2
2
2
3
3
2
Rizik Likvidnosti 2 3
Rizici ekonomskog okruženja
Rizik promjene poreznih propisa
Sistemski rizik
3
1
4
3
Rizici ulaganja u inozemstvu
Politički rizik
Geografski rizik
1
1
3
3
Rizici ulaganja u inozemstvu
Operativni rizik
Rizik uspješnosti ulaganja
4
3
4
3
Rizik industrijske koncentracije 1 3
Rizik korištenja financijske poluge 1 3
Profil rizičnosti Fonda/Društva 2 3
Preuzmite tablicu

Društvo je razinu utjecaja rizika definiralo skalom od sedam stupnjeva:

Izrazito nizak (1), Nizak (2), Nizak do umjeren (3), Umjeren (4), Umjeren do visok (5), Visok (6) i Izrazito visok (7) utjecaj.

Stupanj utjecaja rizika proporcionalan je visini potencijalnih prinosa Fonda. S obzirom na strategiju upravljanja, volatilnost cijene udjela te utjecaj pojedinih rizika na Fond i Društvo, ukupan profil rizičnosti Fonda je Nizak (2).

Pojedini rizici navedeni u prethodnoj tablici kontinuirano se iskazuju kroz SPRU ili engleski SRII. SPRU (SRII) je sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti koji pokazuje u kojoj se mjeri vrijednost Fonda mijenjala u prošlosti. Obzirom da se izračunava na temelju povijesnih podataka o cijenama udjela Fonda, prilikom interpretacije treba uzeti u obzir slijedeće:

 • razina rizičnosti Fonda izračunata je korištenjem povijesnih podataka te ne predstavlja indikaciju rizičnosti Fonda u budućnosti,
 • razina rizičnosti Fonda nije garantirana i može se mijenjati tijekom vremena,
 • najniža kategorija rizičnosti ne podrazumijeva bez rizično ulaganje.

Društvo je dužno kontinuirao izračunavati SPRU za Fond i potencijalnim ulagateljima isti staviti na raspolaganje. SPRU Fonda se kontinuirano ažurira u Ključnim podacima za ulagatelje Fonda. SPRU ne bi trebao značajno odstupati od zadanog profila rizičnosti Fonda koji je definira Prospektom Fonda, a prikazan je u gornjoj tablici. SPRU je definiran kroz sedam razina, pri čemu najniža razina (1) predstavlja najmanji rizik, odnosno potencijalno niži očekivani prinos, dok najveća razina (7) predstavlja najviši rizik, odnosno potencijalno viši očekivani prinos. SPRU u obzir uzima povijesno kretanje cijene Fonda te računa volatilnost cijene o kojoj onda ovisi i dodijeljena ocjena. Što je volatilnost manja, manji je potencijalni gubitak, ali i prinos te je SPRU niži. I obrnuto, što je volatilnost veća, veći je potencijalni gubitak, ali i prinos te je SPRU viši.

Niži rizikViši rizik

Niži očekivani prinosViši očekivani prinos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Metoda izračuna SPRU propisana je Smjernicama CESR-a (skraćeno od eng. Committee of European Securities Regulators; CESR/10-673 od 01.07.2010.).

Fond je izložen i sljedećim rizicima koji nisu adekvatno obuhvaćeni navedenim indikatorom:

 • Kreditni rizik: Vjerojatnost da izdavatelj dužničkog vrijednosnog papira neće pravovremeno ili u cijelosti podmiriti svoje obveze prema Fondu.
 • Likvidnosni rizik: Vjerojatnost da se imovina Fonda neće moći unovčiti u odgovarajućem roku i po cijeni koja odgovara vrijednosti po kojoj se ta imovina vodi u Fondu.
 • Rizik druge ugovorne strane: Vjerojatnost da druga ugovorna strana u poslovima na financijskom tržištu neće pravovremeno ili u cijelosti ispuniti svoju obvezu prema Fondu.
 • Operativni rizici i rizici povezani s čuvanjem imovine: Vjerojatnost da Fond pretrpi gubitke zbog prijevare, ljudske pogreške ili propusta, neadekvatnih procesa i sustava, odnosno kao posljedica vanjskih događaja.

Detaljne informacije o rizicima kojima je Fond izložen i njihovom značaju sadržane su u Prospektu Fonda.

Depozitar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sit amet mauris cursus turpis gravida laoreet a ac mi. Duis mpor condimentum lectus et eleifend. Donec sed nulla eu nunc pretium accumsan non nec sem. Integer semper eget ectus sitamet aliquet. Sed ultrices nunc ligula, non ultricies justo sollicitudin a. Pellentesque viverra, est eget facilisis ulvinar, orci erat luctus ante, vel euismod mi nunc tincidunt enim. Quisque congue sem eu orci efficitur mollis. Aliquam erat volutpat. Phasellus ultrices interdum odio eleifend ornare. Sed eget aliquam lacus, sed sodales augue.

Prije ulaganja u investicijske fondove valja se upoznati sa rizicima fonda koji su navedeni u Prospektu, Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje, kada je to primjenjivo. Prinosi su informativni i nisu garancija budućih prinosa. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja, ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja.