Novosti

22.03.2017

Obavijest o objavi prospekta i početnoj ponudi udjela

Dana 17.3.2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7) kojim se Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Zodaks Cash, a koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila UCITS fonda Zodaks Cash, kao i odobrenje na izbor depozitara Hrvatske poštanske banke d.d..