logo

Obavijest o ukidanje ovlaštenje za upravljanje UCITS fondovima

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Društvu dana 17. rujna 2020. godine temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), KLASA: UP/I 972-02/20-01/41, URBROJ: 326-01-22-20-3  ukinuto ovlaštenje za upravljanje UCITS fondovima.

Dana 22. travnja 2020. godine izvršen je dobrovoljni prijenos poslova upravljanja fondom SQ Flow, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje: Fond) na društvo Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106.

Prijenos poslova upravljanja Fondom izvršen je na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija). Agencija je temeljem zahtjeva društva Generali Investments d.o.o. od dana 5.2.2020. godine izdala rješenje Klasa: UP/I 972-02/20-01/05, Ur. broj: 326-01-40-42-20-4 dana 18.3.2020. godine kojim se društvu Generali Investments d.o.o. izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.

Društvo je danom nastupanja pravnih posljedica, koje su nastupile dana 22. travnja 2020. godine, na društvo Generali Investments d.o.o. u cijelosti izvršilo prijenos poslova upravljanja Fondom.

Ovlaštenje se ukida budući da Društvo dobrovoljnim prijenosom Fonda nema UCITS fondova pod upravljanjem te nema namjeru osnivanja novih UCITS fondova u budućnosti. Društvo je svoje poslovanje usmjerilo na upravljanje alternativnim investicijskim fondovima. Riješenje Agenicje možete pogledati na linku https://www.hanfa.hr/media/4965/10-sq_capital.pdf.

S poštovanjem,

SQ Capital d.o.o.