logo

Promjena u vlasničkoj strukturi Društva

Dana 1.12.2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/17-01/42, Urbroj: 326-01-440-443-17-6) kojim se društvu POzitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, 2. Zagorska 10, OIB: 88896925974 izdaje odobrenje za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje: Društvo). Navedenim odobrenjem Agencije novi vlasnik Društva sa 100% udjelom je društvo Pozitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu.

Rješenje Agencije dostupno je na slijedećem linku.