logo

Promjena u vlasničkoj strukturi Društva

Dana 18.01.2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/18-01/51, Urbroj: 326-01-22-19-12) kojim se izdaje odobrenje Daliboru Antoniću iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 34, OIB: 74907101844, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje: Društvo), u visini od 35% temeljnog kapitala tog Društva.

Rješenje Agencije dostupno je na slijedećem linku.