logo

Obavijest o objavi prospekta i početnoj ponudi udjela

Dana 17.3.2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) donijela je Rješenje (Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7) kojim se Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Zodaks Cash, a koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila UCITS fonda Zodaks Cash, kao i odobrenje na izbor depozitara Hrvatske poštanske banke d.d..

Sukladno članku 245. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN: 44/16, dalje: Zakon) početna ponuda udjela Zodaks Cash fonda počinje dana 23.3.2017. godine. Razdoblje početne ponude u skladu sa točki 5. Prospekta završava danom prikupljanja minimalnog iznosa od 5.000.000,00 kn. Po isteku razdoblja početne ponude Društvo će započeti sa ulaganjem sredstava ulagatelja.

Pozivamo sve zainteresirane ulagatelje da se prije donošenja odluke o ulaganju upoznaju sa Prospektom, Pravilima i Ključnim informacijama za ulagatelje Zodaks Cash fonda koji su u elektroničkom obliku dostupni na web stranici Društva www.zodaks-investments.hr ili ih Društvo može dostaviti putem e-maila ili pošte na zahtjev potencijalnih ulagatelja.

U slučaju da do završetka razdoblja početne ponude udjela ne bude prikupljen predviđeni iznos najniže vrijednosti imovine Fonda, Društvo će ulagateljima vratiti uplaćena novčana sredstva u roku od 15 dana od dana završetka ponude, odnosno najkasnije do dana 7. svibnja 2017. godine.