Documents

4. Depositary bank

4. Depositary bank

Depozitar svih fondova kojima Društvo upravlja je Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb koja je ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine.

Depozitar je osnovan u listopadu 1991. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke d.d., na dan izdavanja Prospekta Fonda, iznosi 1.214.775.000,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03-02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova (skrbništva) depozitne banke.

Depozitar može određene poslove pohrane delegirati na treće osobe, a u nastavku je dan popis svih osoba na koje Depozitar delegirao poslove pohrane, kao i popis svih osoba kojima su te treće osobe dalje delegirale navedene poslove.

Popis poddepozitara

4. Depositary bank

Depozitar svih fondova kojima Društvo upravlja je Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb koja je ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine.

Depozitar je osnovan u listopadu 1991. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke d.d., na dan izdavanja Prospekta Fonda, iznosi 1.214.775.000,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03-02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova (skrbništva) depozitne banke.

Depozitar može određene poslove pohrane delegirati na treće osobe, a u nastavku je dan popis svih osoba na koje Depozitar delegirao poslove pohrane, kao i popis svih osoba kojima su te treće osobe dalje delegirale navedene poslove.

Popis poddepozitara

No items found.

Ready to Explore Working with SQ Capital?

Our philosophy of backing excellent teams is something we take to heart and implement internally

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.